PHMI Municipal Hospital "Arhanghelul Mihail"

Chisinau city


Adresa: 38 Arhenghel Mihail str., Chisinau city
Telefon: (+373 22) 292 652
Orar: Mon.-Fri.: 24/24
Vizite firma: 9739